Cieszę się że mogę Was powitać w serwisie naszalbumslubny.pl !

 

Ten dokument ma na celu dostarczenie Ci informacji dotyczących naszej firmy i usługi którą Ci proponujemy.

Chcemy by korzystanie z naszych narzędzi pomogło Ci przygotować się do tego wspaniałego dnia jakim jest Wasz ślub. Czytając ten regulamin możesz dowiedzieć się o warunkach korzystania z serwisu oraz zapoznać się z obowiązkami, które decydujemy się pełnić względem naszych klientów.

 

Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące tego dokumentu zapraszamy do kontaktu, chcemy by nasza współpraca przebiegała pomyślnie zarówno dla Ciebie jak i dla nas!

andrzej@naszalbumslubny.pl

 

 

 

1. Definicje

 

 

2. Wymagania techniczne

4. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

·                 Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie pierwszego zalogowania się do panelu Pary Młodej.

5. Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 

 

7. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych zapisanych na koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do konta.

1.    Usługodawca zapewnia ochronę danych zapisanych na koncie Użytkownika przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika.

2.    Bezpieczeństwo danych zapisanych na koncie Użytkownika zapewnia się poprzez zastosowanie Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika jako sposobu autoryzacji dostępu do konta.

3.    Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zapisanych na swoim koncie poprzez wprowadzenie Loginu Użytkownika i Hasła Użytkownika.

4.    Jeżeli Użytkownik poweźmie podejrzenie, że Hasło chroniące dostęp do jego konta, znajduje się w nie uprawnionym posiadaniu osób trzecich, może w każdym czasie zmienić je na inne.

5.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika oraz wszelkie przypadki korzystania z jego konta przy użyciu Hasła Użytkownika oraz Loginu Użytkownika, zarówno autoryzowane jak i nie autoryzowane przez Użytkownika.

6.    Użytkownik nie może zamieszczać na swoim Koncie treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Usługodawca może usunąć dane o zakazanej powyżej treści, jeżeli stwierdzi ich zamieszczenie na Koncie.

7.    Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie.

8.    Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.

9.    Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania Haseł innych Użytkowników lub ich Loginów, bądź też prób uzyskiwania dostępu do danych osób trzecich lub też generować nadmierne obciążenie łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą odbywa się świadczenie usług za pomocą Aplikacji

10.    Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować ani nie umożliwiać innym osobom przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu Aplikacji naszalbumslubny ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.

11.  Zabrania się  usuwania, dokonywania jakichkolwiek zmian treści przesyłanych w ramach Portalu (do i z serwera, na którym działa Portal), tym bardziej ich przechwytywania, czy monitorowania,

12.  Zabrania się skanowania Aplikacji lub Portalu w poszukiwaniu luk i wykorzystywania tych luk w sposób niezgodny z prawem lub sprzecznie z zasadami społecznymi,

13.  Zabrania się  wprowadzania wirusów, robaków, programów internetowych oraz innych kodów lub instrukcji w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Portalu lub wywołujących taki skutek.

8. Postępowanie reklamacyjne

9. Ochrona praw własności intelektualnej

10. Opłaty

 

11. ZACHOWANIE W POUFNOŚCI INFORMACJI

1. Strony oświadczają, że postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do wszelkich informacji, w tym technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych, danych osobowych i innych informacji każdej ze Stron, otrzymanych lub powierzonych, bądź pozyskanych przez Stronę do korzystania i/lub przetwarzania w związku z realizacją niniejszej Umowy, niezależnie od ich formy, źródła i sposobu pozyskania, zwanych w dalszej części niniejszego paragrafu „Informacjami”.

2. Strony zobowiązują się do zachowania Informacji w tajemnicy przez okres trwania umowy oraz okres 5 (pięciu) lat od daty ustania jej obowiązywania. W szczególności Strony zobowiązują się do:

a) wykorzystywania Informacji otrzymanych od drugiej Strony tylko i wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy,

b) zapewnienia takich warunków przetwarzania Informacji otrzymanych od drugiej Strony, aby w czasie realizacji niniejszej Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Informacji. Prawo dostępu do Informacji może być nadane jedynie tym pracownikom Stron, dla których prawo to jest niezbędne w celu realizacji niniejszej Umowy,

c) powstrzymania się od kopiowania, powielania bądź jakiegokolwiek rozpowszechniania Informacji dotyczących drugiej Strony lub jakiejkolwiek ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizacji niniejszej Umowy.

3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, jak również ustania celu przetwarzania Informacji z innych powodów, Strony zobowiązane będą zwrócić lub na żądanie zniszczyć wszystkie dokumenty zawierające Informacje, wraz z kopiami oraz usunąć Informacje z wszystkich nośników, oprogramowania i urządzeń wykorzystywanych do ich przetwarzania.

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania o każdym znanym Stronom przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, a także do umożliwienia Stronie przekazującej Informacje przeprowadzenia na każde jej żądanie kontroli w zakresie przestrzegania postanowień niniejszej klauzuli przez drugą Stronę.

5. Postanowienia ust. 1 – 4 niniejszej klauzuli nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek Informacji bądź jej części przekazanych przez Strony, jeżeli:

a) Informacja jest opublikowana, znana lub oficjalnie podana do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień Umowy i przepisów prawa, lub

b) Informacja została prawnie przekazana przez osobę trzecią, bez naruszania jakichkolwiek zobowiązań o jej nie ujawnianiu w stosunku do Stron Umowy, lub

c) Informacja została ujawniona przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, lub

d) ujawnienie Informacji jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

W przypadkach wątpliwych ciężar udowodnienia, że okoliczności wymienione w pkt. a-c powyżej miały rzeczywiście miejsce spoczywa na Stronie, która Informacje te ujawniła.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości informowania osób trzecich przez Strony o fakcie zawarcia Umowy oraz możliwości podejmowania działań informacyjnych, o których mowa w §10 Umowy.

 

Postanowienia końcowe

Jeżeli jedna ze Stron stwierdzi rażące naruszenie przez drugą Stronę postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest powiadomić o tym pisemnie drugą Stronę. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Strona podejmie niezwłocznie działania w celu usunięcia niekorzystnych następstw takiego naruszenia. W przypadku nie dojścia Stron do porozumienia w terminie 30 dni od momentu powiadomienia o takim naruszeniu, Stronie zgłaszającej naruszenie warunków Umowy przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.